Regering maakt positieve breuk met verleden, ook bij begrotingscontrole

Regering maakt positieve breuk met verleden, ook bij begrotingscontrole

De federale regering heeft haar begrotingscontrole succesvol afgerond: niet alleen krijgt zij de begroting van dit land eindelijk op de juiste koers, ze doet dat bovendien zonder nieuwe belastingen te heffen die de gewone burger zouden raken. "Deze regering versterkt de strijd tegen fraude en neemt extra maatregelen om de economie te stimuleren en nieuwe jobs te creëren", zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt.

Met deze begrotingscontrole respecteert de regering het regeerakkoord. Dat stelt een begrotingsevenwicht in 2018 als streefdoel. “Met een inspanning van 0,65 procent van het Bbp Het bruto binnenlands product (bbp) omvat de totale productie van goederen en diensten binnen een land, zowel van bedrijven als van de overheid. De term wordt meestal gebruikt als maatstaf voor de welvaart van een land. Vandaar dat de N-VA de evolutie van het Belgische bbp nauw in de gaten houdt. Dat de Belgische staatsschuld al jaren flirt met de grens van 100 procent van het bbp en die zelfs regelmatig overschrijdt, vindt de N-VA zorgwekkend. Het legt immers een zware hypotheek op onze welvaart. bbp gaan we vandaag zelfs iets sneller dan de experts van de Hoge Raad van Financiën in de aanloop naar deze budgettaire controleronde hadden aanbevolen”, verklaart Van Overtveldt. “Bovendien behoudt de regering nog enkele buffers. Dat alles maakt dat we bij de beste leerlingen van de Europese klas behoren.”

Geen nieuwe gezinslasten

In tegenstelling tot wat vroeger gebruikelijk was bij zo’n begrotingscontrole, komen er geen nieuwe belastingen voor de gewone burgers en gezinnen. Wel worden fiscale constructies in belastingparadijzen bijkomend belast. Ook wil de regering meer middelen halen uit de aanpak van allerlei sociale en fiscale fraude en uit een belasting op de diamantsector.

Economisch herstel

Deze herstelregering blijft verder vooral werk maken van een economisch relancebeleid. Zo kunnen startende kmo’s en hele kleine bedrijven voortaan rekenen op fiscale stimulansen bij het opstarten.

“Een andere prioriteit is jobcreatie”, stelt Van Overtveldt. “Met flexi-jobs maken we werken in de horeca aantrekkelijker en bieden we meteen ook een alternatief voor het vele zwartwerk in die sector.” Speciaal voor jongeren komen er bovendien lanceerbanen: een voorstel van de N-VA om de jeugdwerkloosheid gericht te bestrijden. “We verminderen de loonkost op het brutoloon van die doelgroep”, legt Van Overtveldt uit, “maar houden tegelijk hun nettoloon op peil via de werkbonus en een verlaging van hun werknemersbijdrage.” Ten slotte genieten de laagste lonen vanaf augustus van een lastenverlaging via een hogere sociale en/of fiscale werkbonus. “Zo maken we werken meer lonend, ook voor de laagste inkomens”, besluit de minister.

Investeren in veiligheid

De federale regering maakt ook budgettaire ruimte vrij voor de noodzakelijke investeringen in politie, defensie en justitie. “In het licht van de gewijzigde veiligheidssituatie en de toenemende internationale dreiging is het belangrijk dat die veiligheidsdepartementen voldoende performant zijn en blijven”, zegt minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is