Peter De Roover: “Adviezen van experten niet in de wind slaan”

Door Peter De Roover op 16 maart 2016, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Uitkeringen, Belastingen, Financiën, Federale begroting
Peter De Roover: "Adviezen van experten niet in de wind slaan"

De federale regering staat voor een zware begrotingsopdracht. Volgens Peter De Roover, voorzitter van onze Kamerfractie, bieden experten en internationale instellingen als de OESO De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), opgericht in 1961 als uitvloeisel van het Marshallplan, is een samenwerkingsverband van 34 landen om sociaal en economisch beleid te bestuderen en te coördineren. De aangesloten landen proberen hun gezamenlijke problemen op te lossen en hun internationaal beleid onderling af te stemmen. Om vergelijkende analyses te doen, verzamelt de organisatie ook statistische informatie. Die OESO-analyses zijn voor de N-VA een waardevolle basis om het beleid aan af te toetsen of het zelf mee vorm te geven. OESO en het IMF Het Internationaal Monetair Fonds (IMF), opgericht in 1945, legt zich toe op geldzaken. De wereldwijde organisatie wordt bestuurd en gecontroleerd door de 188 lidstaten. Naast financiële stabiliteit, monetaire samenwerking en internationale handel, promoot en ondersteunt het IMF tewerkstelling, duurzame economische groei en armoedebestrijding. Daartoe verstrekt het leningen, technische bijstand, gespecialiseerde opleidingen en advies aan overheden. Het houdt ook toezicht op financiële trends. IMF veel inspiratie voor het begrotingsoverleg. “Ik zou het erg betreuren als hun adviezen om partijpolitieke redenen in de wind werden geslagen”, stelt hij.

Een recent rapport waarin het IMF de doeltreffendheid van overheidsuitgaven analyseert, geeft aan dat onze overheid nog voor zowat 14 miljard kan besparen binnen de Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid, zonder dat dit de kwaliteit ervan zou schaden. “De ingewikkelde structuur van België maakt dat we de mogelijkheden voor het federale niveau moeten nuanceren,” merkt De Roover op, “maar toch is dit een zoveelste expertenadvies dat in dezelfde richting wijst. Er kan en moet op de overheidsuitgaven nog zwaar gekort worden om dit land echt op weg te zetten naar de nodige structurele hervorming.” Ook andere economisten wijzen erop dat de uitgaven voor de algemene overheidsdiensten in België veel hoger liggen dan in de buurlanden.

Aan het IMF-rapport ging in februari ook al een rapport van de OESO vooraf, waarin die organisatie aandringt op langere loopbanen en het uitdoven van vroege uitstapregelingen, gedecentraliseerde loononderhandelingen, het stopzetten van de automatische indexkoppeling en de flexibilisering van de handelsomgeving.

Te lage werkgelegenheidsgraad

“De problematiek kan in feite worden samengevat in één vergelijkend cijfer”, besluit De Roover. “Duitsland heeft een werkgelegenheidsgraad van bijna 78 procent, terwijl die bij ons minder dan 68 procent bedraagt. Dat betekent 10 procent minder bijdragen van actieven en 10 procent meer uitkeringen voor inactieven. Daarin ligt de verklaring voor de vaststelling dat onze primaire uitgaven 1,5 procent boven het Europese gemiddelde zitten.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is