Pensioenhervorming beschermt levensstandaard gepensioneerden

Door Jan Spooren op 23 februari 2016, over deze onderwerpen: Het middenveld, Sociaal overleg, Armoede, Pensioenen
Pensioenhervorming beschermt levensstandaard gepensioneerden

De beslissing van de vakbonden om het optrekken van de pensioenleeftijd aan te vechten bij het Grondwettelijk Hof is totaal naast de kwestie, oordeelt de N-VA. De vakbonden doen dat naar eigen zeggen omdat de pensioenhervorming van de regering-Michel zou neerkomen op “een substantiële achteruitgang van het recht op Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid zoals gegarandeerd in de grondwet". “Maar het is net die noodzakelijke en onvermijdelijke hervorming die de duurzaamheid van het Belgische pensioenstelsel garandeert”, werpt Spooren tegen. “Uitgerekend het status quo zou in strijd zijn met artikel 23 van de Belgische Grondwet, dat het recht op sociale zekerheid waarborgt.”

Niets doen was dan ook geen optie. “Dat zou pas een substantiële achteruitgang van de pensioenen betekend hebben en een bedreiging vormen voor de toekomstige levensstandaard van gepensioneerden”, aldus Spooren. De genomen maatregelen werden bovendien aanbevolen door internationale instellingen als het IMF Het Internationaal Monetair Fonds (IMF), opgericht in 1945, legt zich toe op geldzaken. De wereldwijde organisatie wordt bestuurd en gecontroleerd door de 188 lidstaten. Naast financiële stabiliteit, monetaire samenwerking en internationale handel, promoot en ondersteunt het IMF tewerkstelling, duurzame economische groei en armoedebestrijding. Daartoe verstrekt het leningen, technische bijstand, gespecialiseerde opleidingen en advies aan overheden. Het houdt ook toezicht op financiële trends. IMF, de OESO De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), opgericht in 1961 als uitvloeisel van het Marshallplan, is een samenwerkingsverband van 34 landen om sociaal en economisch beleid te bestuderen en te coördineren. De aangesloten landen proberen hun gezamenlijke problemen op te lossen en hun internationaal beleid onderling af te stemmen. Om vergelijkende analyses te doen, verzamelt de organisatie ook statistische informatie. Die OESO-analyses zijn voor de N-VA een waardevolle basis om het beleid aan af te toetsen of het zelf mee vorm te geven. OESO, de Europese Commissie en door de eigen Nationale Pensioencommissie.

Geen discriminatie van vrouwen

Dat de pensioenhervorming vrouwen zou discrimineren, zoals de vakbonden beweren, is evenzeer onwaar. “De pensioenhervorming heeft tot doel om volwaardige loopbanen voor vrouwen en mannen mogelijk te maken, waardoor de genderkloof en het armoederisico voor vrouwen structureel worden aangepakt en weggewerkt”, verduidelijkt Spooren. Zo komt de verhoging van de laagste pensioenen met twee procent ook en vooral vrouwen ten goede. “Doordat vrouwen een inhaalbeweging maken op de arbeidsmarkt en ze een langere loopbaan zullen hebben, zal ook de levensstandaard van gepensioneerde vrouwen stijgen.”

”De vakbonden vergissen zich de laatste tijd wel vaker van aanpak”, betreurt Spooren. “Niet alleen gebruiken ze stakingen steeds vaker als politiek wapen, ze proberen het Grondwettelijk Hof nu ook een uitspraak te ontlokken in wat in se een zuiver politieke aangelegenheid is.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is