Blanco cheque aan de regering om burgerrechten te beknotten

Allereerst is er de politieke kwestie in hoeverre het parlement feitelijke volmachten kan verlenen aan de uitvoerende macht ter beheersing van een pandemie, ook in de toekomst. Dus een politieke keuze voor meer of minder democratische controle. De Raad van State bepaalde in een eerder advies al dat het toekomt aan de wetgever om daarin een keuze te maken en houdt zich daarmee buiten het debat. “Voor onze fractie komt dit wetsontwerp neer op een blanco cheque aan onze regering om in de toekomst bij een pandemie fundamentele burgerrechten te beknotten zonder parlementaire controle”, reageert N-VA-fractievoorzitter Peter De Roover.

N-VA wil juridisch sluitende wet

Daarnaast wil de N-VA dat het wetsontwerp hoe-dan-ook juridisch sluitend is vooraleer het wordt goedgekeurd. De fractie heeft zich dan ook meermaals verzet tegen de pogingen van de paars-groene regering om de snelheid van behandeling voorrang te geven op de kwaliteit van de wetgeving.

N-VA-fractie verbetert slordig huiswerk paars-groene regering

Eerder weigerde de regering bijvoorbeeld om het ingediende wetsontwerp voor te leggen aan de Raad van State met het excuus dat die zich reeds uitsprak over het voorontwerp. Maar toch was er sprake van grondige wijzigingen, ook op punten die niet voortvloeiden uit het advies op het voorontwerp. “Uiteindelijk heeft de N-VA-fractie het huiswerk van de regering aanzienlijk moeten verbeteren, wat zij wegzetten als ‘vertragingsmanoeuvres’,” zegt De Roover, “Maar onze vraag om een tweede lezing en een technische nota van de juridische diensten van de Kamer hebben juist nieuwe mankementen aan het licht gebracht, waarvan sommige zelfs geremedieerd door amendementen van de meerderheid. Gelukkig hebben wij ervoor gezorgd dat het proces niet eindigde bij die eerste lezing.”

Grijze zone maakt nieuw advies Raad van State noodzakelijk

In de plenaire zitting werden vervolgens over alle oppositiepartijen heen ook een tal van adviezen aan de Raad van State gevraagd die achteraf allerminst overbodig bleken. “Het ontwerp bevatte inderdaad nog heel wat slordigheden die voor rechtsonzekerheid kunnen zorgen. Zo wordt bijvoorbeeld niet op een eenduidige manier bepaald op welk specifiek ogenblik de urgentiewetten - waarop de regering haar beleid per ministerieel besluit tot vandaag met betwistbare argumenten blijft steunen –niet langer van toepassing zullen zijn. Deze tekst creëert dus een grijze zone waarin het niet duidelijk is welke wetten nog wel en welke niet meer van toepassing zullen zijn. Een dergelijk belangrijke wet kan onze fractie dus niet goedkeuren zonder zekerheid dat alle ‘bugs’ eruit zijn. Een nieuw advies van de Raad van State is dus absoluut noodzakelijk”, concludeert hij.