Overheidsfinanciën regering-Michel op koers

Stapeltjes geld

Dankzij de maatregelen van de federale regering kent de begroting voor het eerst sinds lang enkele meevallers. Dat benadrukte het Rekenhof tijdens hoorzittingen in de Kamer. N-VA-Kamerlid Peter Dedecker reageert tevreden: “Onlangs verwees Karin Temmerman (sp.a) de helft van de beleidsmaatregelen nog naar de prullenmand. Met de opmerkingen van het Rekenhof wordt nu het tegendeel bewezen.”

Het Rekenhof verwijst in zijn opmerkingen in de eerste plaats naar de buffer van 559 miljoen euro, die de federale regering in haar begroting voorzag. Daarnaast paste ook de Europese Commissie haar voorspelling in positieve zin aan -  net als het IMF Het Internationaal Monetair Fonds (IMF), opgericht in 1945, legt zich toe op geldzaken. De wereldwijde organisatie wordt bestuurd en gecontroleerd door de 188 lidstaten. Naast financiële stabiliteit, monetaire samenwerking en internationale handel, promoot en ondersteunt het IMF tewerkstelling, duurzame economische groei en armoedebestrijding. Daartoe verstrekt het leningen, technische bijstand, gespecialiseerde opleidingen en advies aan overheden. Het houdt ook toezicht op financiële trends. IMF, dat een forse verbetering verwacht tegenover eerdere schattingen. “De aanpassingen van het IMF en de Europese Commissie zorgen voor een bijkomende verbetering van 530 miljoen euro”, aldus Dedecker. “Bovendien benadrukt het Rekenhof dat een aantal fiscale en niet-fiscale ontvangsten te conservatief werden ingeschat. De cijfers zijn dan ook ronduit positief te noemen.”

Beleidsmaatregelen werpen hun vruchten af

De positieve geluiden komen er niet zomaar. De regering-Michel zorgt ervoor dat het land er economisch opnieuw op vooruitgaat. Door een beleid te voeren dat onze ondernemingen opnieuw competitief maakt en door meer jobs te creëren in de private sector, kan deze bewindsploeg, met minister van Financiën Van Overtveldt, een mooi rapport voorleggen. Ze slaagt erin om zowel de Belastingdruk De mate waarin de belastingheffingen drukken op het besteedbaar inkomen. belastingdruk, de overheidsuitgaven als het Structureel saldo Het structureel saldo geeft een begrotingssaldo weer dat in principe houdbaar is over de jaren heen. Het houdt rekening met de potentiële groei van de economie maar niet met zuiver conjuncturele of uitzonderlijke elementen, zoals eenmalige en tijdelijke inkomsten en uitgaven. structureel saldo te verlagen. “Ook nu realiseert de federale regering een van haar doelstellingen: het opnieuw gezond maken van onze overheidsfinanciën. Die ingeslagen weg moeten we volgen”, besluit Dedecker.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is