N-VA vraagt daadkracht en transparantie in ruil voor bijzondere volmachten Brusselse Regering

Door Cieltje Van Achter op 19 maart 2020, over deze onderwerpen: Wonen en werken in Brussel, Coronacrisis
Cieltje Van Achter

“Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen.” De N-VA-fractie in het Brussels parlement steunt de bijzondere volmachten voor de Brusselse regering. Fractievoorzitster Cieltje Van Achter plaatst wel drie belangrijke voorwaarden bij de steun: daadkracht, geen belastingverhoging en transparantie. “Met onze steunen geven we de Brusselse regering de sleutels van ons parlement in handen, zij moet ze dan ook correct gebruiken.”

De N-VA-fractie geeft haar steun aan de vraag van de Brusselse regering voor bijzondere volmachten. Maar die steun staat niet gelijk met een complete vrijgeleide, benadrukt Cieltje Van Achter. Ze koppelt drie opmerkingen bij de steun.

Daadkracht

Vooreerst verwacht de N-VA daadkracht. “Ik krijg veel berichten met vragen over welke steunmaatregelen de Brusselse regering heeft genomen, voor de Brusselaars die tijdelijk werkloos zijn, voor onze ondernemers die het moeilijk krijgen. Vlaanderen en Wallonië hebben een uitgebreid pakket klaar. Waar blijven de Brusselse concrete antwoorden? Ik roep de ministers op om snel duidelijkheid te verschaffen, voor de Brusselaars, ondernemers en zelfstandigen. 

Geen verhoging van de belastingen

De volmachten ordonnantie zijn geen machtiging om fiscale maatregelen, zoals verhoging van belastingen, te nemen. “Grondwetspecialisten, zoals Alen en Velaers, zijn hierin duidelijk. Ook de begroting moet naar het parlement gebracht worden. De regering had al een jaar nodig om in gewone tijden haar begroting rond te krijgen. Nu eens te meer, verwachten wij dat ze met haar begroting naar het parlement komt.”

Transparantie 

Tot slot verwacht de N-VA transparantie. “We geven met deze ordonnantie de sleutels van het parlement uit handen. Dat brengt met zich mee dat de Brusselse regering transparant moet werken zoals het parlement doet.”
Van Achter wil het volgende engagement van de minister-president:

  • Dat hij het parlement heel het dossier bezorgt dat voorafgaat aan het besluit. Met name het verslag van de beraadslaging in de ministerraad, het ontwerp, het advies van de Raad van State Een bijzonder adviesorgaan en administratief rechtscollege, opgericht in 1946. Zijn belangrijkste bevoegdheid is het schorsen en vernietigen van administratieve rechtshandelingen die strijdig zijn met de geldende rechtsregels. Als hoogste administratief rechtscollege zijn zijn uitspraken bindend. De Raad is ook cassatierechter voor beroepen tegen de uitspraken van de lagere administratieve rechtscolleges. Daarnaast geeft de Raad van State advies op wetgevend en reglementair gebied. Raad van State . Kortom, heel het dossier dat het besluit voorafgaat, zoals ook een bespreking in het parlement duidelijkheid zou verschaffen.
  • Dat hij wekelijks een gedetailleerd verslag uitbrengt aan het parlement over de manier waarop de regering de bijzondere machten aanwendt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is