Achtpuntenplan: werk maken van werk

Peter De Roover: “De Vivaldi-regering slaagt er gewoon niet in om structurele arbeidsmarktmaatregelen te nemen. De PS doet er nu een schep bovenop. Daarom nemen wij als grootste partij onze verantwoordelijkheid en leggen wij een pakket van acht concrete punten op tafel.”

1. Doorstartbanen

Met doorstartbanen kunnen werknemers of statutairen met een dienstanciënniteit van minimum twee jaar tijdelijk ter beschikking worden gesteld van een ander bedrijf of organisatie, zonder dat ze hun huidig contract verliezen. Zo kunnen ze zonder risico op zoek gaan naar een tweede loopbaan en verhoogt hun flexibiliteit.  

2. Gelegenheidswerk

Voor wie geen uitkering op beroepsactieve leeftijd heeft, bieden wij gelegenheidswerk aan. Dat kan zijn als bijverdienste, om ergens iemand uit de nood te helpen, iets nieuws te proberen vooraleer een carrièreswitch te maken,…  De maximale belasting in dit voorstel bedraagt 33 procent en enkel de effectief gepresteerde uren worden uitbetaald.

3 en 4. Uitdoven SWT (brugpensioen) en beperken in tijd van werkloosheidsuitkeringen

Uiteraard blijft de N-VA pleiten voor het uitdoven van het SWT en het beperken in tijd van de werkloosheidsuitkeringen als activerende maatregelen.

5. Arbeidsintegratiejobs

Via arbeidsintegratiejobs kunnen we de groeiende groep van langdurig uitkeringsgerechtigden (zoals langdurig zieken) aansluiting laten maken met de arbeidsmarkt en werk op maat laten uitvoeren. Ze behouden tijdelijk hun uitkering. Dit kan voor velen een opstap zijn naar een reguliere job.

6. Van ziektebriefje naar geschiktheidsattest

Het ziekteattest leidt tot een nogal binaire keuze: ofwel is men ziek en blijft men volledig thuis, ofwel is men niet meer ziek en hervat men het werk volledig. De realiteit is echter niet zo zwart/wit. Daarom wil de N-VA het bestaande ziekteattest omvormen tot een ‘geschiktheidsattest’, waarop de huisarts na een gesprek met de werknemer aangeeft wat de betrokken werknemer nog wel (of niet) kan doen op de werkvloer.

7. Arbeidswet hervormen

De Arbeidswet die de organisatie van het werk regelt dateert van 1971 en is onvoldoende aangepast aan de economische realiteit van 2022. Daarom wil de N-VA de arbeidswet hervormen waarbij het Nederlandse model inspiratie biedt. Daar hebben werknemers en werkgevers meer autonomie, wat mee heeft geleid tot een werkzaamheidsgraad van 80 procent.

8. Bevoegdheden overhevelen naar gewest

Ten slotte wil de N-VA de bevoegdheid inzake de bepaling van het normatief kader met betrekking tot de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt overhevelen naar de gewesten. Alle Vlaamse voorstellen om de arbeidsmarkt te hervormen werden door de federale regering afgewimpeld.  Dit getuigt van manifeste onwil. De maat is vol, deze bevoegdheid moet naar Vlaanderen komen.”

Besluit

“Dit pakket kan de werkzaamheidsgraad verhogen. Zo versterken mensen hun koopkracht structureel sterker dan met het PS-plan dat momenteel op tafel ligt. Dit kan dus onze werkzaamheidsgraad duurzaam opkrikken naar 80 procent, het begrotingstekort terugdringen en onze welvaart en welzijn zo helpen veilig stellen. Bovendien, en dat is uitermate hoogdringend, kan dit pakket soelaas bieden voor het nijpende probleem van de openstaande vacatures”, besluit Peter De Roover.