Gezinshereniging is een belangrijk migratiekanaal, weet Maaike De Vreese. “We merken steeds opnieuw dat een nieuwkomer bij aankomst helemaal van nul moet starten met zijn inburgeringstraject. We willen dat nieuwkomers een inburgeringstraject volgen én een inburgerings- en taalattest behalen in het land van herkomst, als onderdeel van de visumaanvraag.”

Minimale kennis van taal en van normen en waarden

Met dit voorstel wil De Vreese bereiken dat de nieuwkomer over een minimale talenkennis beschikt en reeds kennis heeft van onze belangrijkste waarden en normen, onze maatschappelijke rechten en plichten en onze samenleving. In Nederland en andere buurlanden bestaat al een dergelijk voorbereidend traject. “Op deze manier zullen nieuwkomers beter voorbereid zijn om sneller hun weg te vinden in onze samenleving. Dat komt zowel het gastland als de nieuwkomers ten goede”, vervolgt De Vreese, die haar voorstel voorlegde aan minister Somers.

Samenwerken met federaal

De minister verwees in zijn antwoord naar het federale niveau, want daar ligt de bevoegdheid om mensen die gezinshereniging aanvragen in het land van herkomst een inburgeringsattest te laten behalen via examens Maatschappelijke Oriëntatie en Nederlands als tweede taal. Somers refereerde daarbij ook expliciet naar het N-VA-wetsvoorstel ‘over het invoeren van een voorbereidend traject inzake inburgering en basistaalkennis’,  dat hangende is in de Kamer. Hij is bereid om optimaal samen te werken en input te leveren indien het federale niveau effectief de knoop doorhakt. “Daarom roepen wij het federale niveau op om ons wetsvoorstel goed te keuren en hier werk van te maken”, zegt De Vreese.

Digitaal inburgeringstraject

Minister Somers stipte ook de nood aan om de cursussen en examens van de inburgeringstesten digitaal te ontwikkelen. Die digitalisering stond al op de planning voor 2020 en 2021 en kadert in de hertekening van het Vlaams inburgeringstraject, dat in werking zal treden in 2022. “Door de coronacrisis is de digitalisering van het Agentschap Integratie en Inburgering in een stroomversnelling gekomen”, stelt De Vreese vast. “Laat ons die kans benutten om digitale inburgering in het land van herkomst snel mogelijk te maken.”