Historische taxshift verlaagt lasten en verhoogt koopkracht

De federale regering heeft een akkoord bereikt over de begroting en over de zogenoemde Taxshift Van een 'taxshift' of belastingverschuiving is sprake als je een nieuwe belasting invoert of een bestaande verhoogt om een andere belasting te verminderen of te schrappen. De N-VA is voorstander van een verschuiving van de lasten op arbeid naar die op consumptie of milieuvervuiling bijvoorbeeld, maar niet van een belasting die de totale belastingdruk nog doet toenemen. taxshift . Het resultaat is dat de koopkracht van de burgers erop vooruitgaat, dat de lasten op arbeid dalen en dat er tienduizenden jobs zullen bijkomen. “Deze regering geeft blijk van daadkracht en verandering. We zorgen voor de grootste naoorlogse fiscale hervorming”, stelt Johan Van Overtveldt, minister van Financiën. “Wat we doen is ongezien, want de taxshift komt in de praktijk neer op een taxcut.”

Begroting op koers

De regering moest dit jaar bijna 1 miljard euro vinden om het begrotingstekort te beperken tot 2,5 procent, zoals afgesproken met Europa. Die belofte komt minister van Financiën Van Overtveldt na. Het geld wordt nagenoeg volledig gehaald uit besparingen op het overheidsapparaat.

Omdat de begrotingsjaren 2017 en 2018 zich als een moeilijke oefening aandienen, drong de N-VA erop aan om daar in deze begroting al rekening mee te houden. Daarom staan er ook voor 1 miljard structurele hervormingen ingeschreven.

Koopkracht stijgt

De meest zichtbare verandering voor de burger is dat de lage en middeninkomens er vanaf 2016 netto 100 euro extra koopkracht per maand bijkrijgen. In de daaropvolgende jaren zal die extra koopkracht voelbaar zijn voor àlle werknemers. Deze regering blijft werken dus belonen.

Daarnaast besteedt de regering ruim 1 miljard aan de laagste uitkeringen en pensioenen via de Welvaartsenveloppe Een spaarpotje dat dient om de laagste uitkeringen, vooral de pensioenen, en de vervangingsinkomens welvaartsvast te houden. welvaartsenveloppe .

Er komt bovendien een opmerkelijke verschuiving van de belastingen. Die taxshift zal tegen 2020 ongeveer 8 miljard euro bedragen. Een gelijke verdeling tussen koopkracht en competitiviteit is daarbij het motto.

Taxshift wordt taxcut

De inkomsten worden volledig geïnvesteerd in lastenverlagingen. Omdat de lasten méér dalen dan de inkomsten stijgen, komt die taxshift in de praktijk neer op een taxcut.

De regering verschuift de belastingen onder meer naar vervuilende en ongezonde producten. Naast een accijnsverhoging van diesel, tabak en alcohol, komt er voor het eerst ook een gezondheidstaks, die onder meer drankjes met veel suiker zwaarder belast. De roerende voorheffing op dividenden gaat van 25 naar 27 procent. De opbrengst zal worden gebruikt om kmo-investeringen fiscaal te stimuleren. Aan de spaarboekjes wordt absoluut niet geraakt.

Voor wie zijn aandelen na minder dan zes maanden weer verkoopt, komt er een speculatietaks. Een Kaaimantaks Genoemd naar de Kaaimaneilanden, een van de grootste belastingparadijzen ter wereld. Ook bekend als ‘doorkijktaks’. De kaaimantaks zorgt ervoor dat ingewikkelde financiële constructies in het buitenland niet langer ontsnappen aan de fiscus. Vaak zijn dat constructies die vermogens bijvoorbeeld via trusts laten zweven tussen twee bezitters, zodat geen van beiden wordt belast. kaaimantaks gaat belastingontduiking via buitenlandse constructies tegen. Omdat de verlaagde btw op elektriciteit, ingevoerd door de regering-Di Rupo, een gat van een half miljard euro sloeg in de begroting, komt die btw weer op het normale peil van 21 procent. Dat vinden ook de OESO De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), opgericht in 1961 als uitvloeisel van het Marshallplan, is een samenwerkingsverband van 34 landen om sociaal en economisch beleid te bestuderen en te coördineren. De aangesloten landen proberen hun gezamenlijke problemen op te lossen en hun internationaal beleid onderling af te stemmen. Om vergelijkende analyses te doen, verzamelt de organisatie ook statistische informatie. Die OESO-analyses zijn voor de N-VA een waardevolle basis om het beleid aan af te toetsen of het zelf mee vorm te geven. OESO en het IMF Het Internationaal Monetair Fonds (IMF), opgericht in 1945, legt zich toe op geldzaken. De wereldwijde organisatie wordt bestuurd en gecontroleerd door de 188 lidstaten. Naast financiële stabiliteit, monetaire samenwerking en internationale handel, promoot en ondersteunt het IMF tewerkstelling, duurzame economische groei en armoedebestrijding. Daartoe verstrekt het leningen, technische bijstand, gespecialiseerde opleidingen en advies aan overheden. Het houdt ook toezicht op financiële trends. IMF nodig.

Het hoger nettoloon levert echter een voordeel op dat groter is dan de extra btw en accijnzen.

Loonhandicap volledig weggewerkt

Met de inkomsten die de taxshift genereert, heeft de regering de ongeziene ambitie om de volledige loonhandicap met de buurlanden weg te werken. De werkgeversbijdrage zakt met onmiddellijke ingang van 33 naar 25 procent. De regering maakt ook 430 miljoen euro vrij voor de economische groei van kmo’s.

Onderzoek en ontwikkeling, een bijzondere economische troef voor ons land, wordt goedkoper, net als nacht- en ploegenarbeid.

Meer economische groei, meer jobs

Al deze maatregelen – die bovenop de al eerder besliste Indexsprong België is een van de weinige landen die een automatische indexering kennen. Dat mechanisme zorgt ervoor dat de lonen en sociale uitkeringen steeds aangepast zijn aan de inflatie. Doordat met de levensduurte ook de lonen stijgen, ontstaat echter het risico op een loonhandicap, wat de concurrentiekracht ondermijnt. Een indexsprong, waarbij men de automatische indexaanpassing tijdelijk overslaat, biedt daarvoor een oplossing. indexsprong en 900 miljoen aan lastenverlagingen komen – zullen onze bedrijven toelaten om de concurrentie met buitenlandse ondernemingen beter aan te gaan. Dat moet resulteren in meer jobs, economische groei en een gevoelige verhoging van de koopkracht.

Minister van Financiën Van Overtveldt is dan ook een tevreden man met deze ambitieuze begroting en ongeziene taxshift: “De N-VA beloofde verandering om de toekomst en de welvaart van de mensen veilig te stellen. De knopen die wij binnen deze regering hebben doorgehakt, brengen dit land in gezond financieel en economisch vaarwater. De Motor van Vooruitgang kan hierdoor definitief aanslaan!”

Slankere overheid

Tot slot moet de overheid afslanken. “Één van de belangrijkste beslissingen die de regering vannacht genomen heeft, gaat over het zogenoemde redesign van de overheidsinstellingen. Door slimme investeringen, vooral op het vlak van ICT en nieuwe technologie, gaan we onze overheid klaarmaken voor de 21ste eeuw. Dat zal de komende jaren een besparing van bijna een miljard opleveren”, stelt vicepremier Jan Jambon. “We gaan de overheid dus eindelijk kunnen ontvetten, en alleen dat al maakt dit akkoord inderdaad historisch. De N-VA hield woord.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is