Gemeente mag vergoeding vragen voor vreemdelingenkaart

Door Theo Francken op 9 juni 2016, over deze onderwerpen: Lokale overheid
Stempel

Gemeenten mogen voortaan ook retributies innen voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van bepaalde tijdelijke verblijfskaarten van vreemdelingen van buiten de EU. De administratieve afhandeling daarvan blijkt immers veel complexer dan voor identiteitskaarten van de eigen onderdanen. “Dat betekent een bijkomende werklast voor de lokale besturen”, zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken, die ook bevoegd is voor Administratieve Vereenvoudiging. "Dankzij de inning van die retributies krijgen de gemeenten meer financiële slagkracht om de kosten te dekken die met deze extra lasten gepaard gaan.”

In 2015 vroegen zo’n 40.529 personen een verlenging aan van een tijdelijke verblijfskaart. Het ging daarbij om de A-kaart, die afgeleverd wordt aan derdelanders die voor een beperkte duur in ons land wensen te verblijven. De maximale Retributie Een retributie is een vergoeding die de overheid vraagt voor een concrete dienst die zij levert. Het verschil met belastingen is dat er bij retributies wel een directe tegenprestatie is. Een voorbeeld zijn de parkeerheffingen die gemeenten kunnen opleggen. Het innen ervan kunnen ze ofwel zelf uitvoeren, ofwel uitbesteden. retributie die een gemeente daarvoor mag vragen, bedraagt 50 euro. Daarmee kan zij de gemaakte administratieve kosten voor de behandeling van de aanvraag dekken. Die retributie komt bovenop de reeds bestaande productiekost van de kaart, die 17,50 euro bedraagt. De gemeenten mogen die bijdrage niet meer dan eenmaal per jaar innen. 

In afwachting van het advies van de Raad van State Een bijzonder adviesorgaan en administratief rechtscollege, opgericht in 1946. Zijn belangrijkste bevoegdheid is het schorsen en vernietigen van administratieve rechtshandelingen die strijdig zijn met de geldende rechtsregels. Als hoogste administratief rechtscollege zijn zijn uitspraken bindend. De Raad is ook cassatierechter voor beroepen tegen de uitspraken van de lagere administratieve rechtscolleges. Daarnaast geeft de Raad van State advies op wetgevend en reglementair gebied. Raad van State heeft de regering het wetsontwerp en het uitvoeringsbesluit alvast goedgekeurd.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is