Francken en Van Camp vragen quota voor gezinshereniging subsidiair beschermden

Door Theo Francken, Yoleen Van Camp op 2 februari 2020, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel
Stempel

N-VA-Kamerleden Yoleen Van Camp en Theo Francken dienen een wetsvoorstel in om de visa voor de gezinsleden van subsidiair beschermden evenwichtiger te benaderen. Van Camp en Francken: “We willen dat dit Duitse model ingang vindt in dit land. In 2018 voerden onze oosterburen dergelijke opschorting in, met ook maandelijkse quota. Wat de sociaal-christendemocratische meerderheid in Duitsland invoerde, moet ook bij ons kunnen.”

Draagkracht overschreden

“Migratie legt een zware druk op onze samenleving. De verkiezingen en peilingen laten ook keer op keer zien dat de draagkracht bereikt en overschreden is. Wij geven gevolg aan dit signaal, met wettelijk haalbare voorstellen. Met dit laatste voorstel voeren we een wettelijke basis voor het opschorten voor de visa voor de gezinsleden van subsidiair beschermden voor twee jaar, om vervolgens limieten in te stellen per maand, voor subsidiair beschermden”, zegt Van Camp. Subsidiaire bescherming is een tijdelijk beschermingsstatuut voor mensen die gevaar lopen in eigen land, bijvoorbeeld door oorlog in de regio. De N-VA stelt een maximum aantal van vijftig ingediende visa-aanvragen per maand voor.

Evenwicht is zoek

Met de quota willen ze het evenwicht tussen actieve migratie zoals arbeidsmigratie, en passieve migratie zoals gezinshereniging, deels herstellen. Het wetsvoorstel gaat om een opschorting van twee jaar en daarna een inperking van het aantal aanvragen tot gezinshereniging voor subsidiair beschermden naar het Duitse voorbeeld. “Dit land kent een zeer hoge passieve migratie, tegenover actieve migratie. Het evenwicht is zoek”, vindt Francken.

Behapbare aantallen

“Het opvangen van nieuwkomers, hun aanvraag onderzoeken en bij recht op gezinshereniging ook kwalitatieve inburgering te voorzien kan maar als de aantallen behapbaar zijn”, zegt Francken. Vandaag ligt hun aantal jaarlijks op een duizendtal. Het wetsvoorstel komt bovenop de andere voorstellen om de gezinsherenigingswet te verscherpen, waaronder taal en Inburgering Vlaanderen voert een inburgeringsbeleid. Dat is een begeleide en doelgericht gestuurde vorm van maatschappelijke integratie van mensen van vreemde afkomst. Bedoeling is de nieuwkomers een volwaardige plaats te geven in de samenleving door insluiting in plaats van uitsluiting. De inburgering, met onder meer taallessen en inburgeringscursussen, werd concreet door de deelname van de N-VA aan de Vlaamse regering sinds 2004 en de aanstelling van een minister van Inburgering. inburgering in land van herkomst.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is