Eerst bijdragen, dan sociale rechten

Door Jan Spooren op 14 februari 2019, over deze onderwerpen: Werk zoeken en werkloosheid, Uitkeringen
Detachering: 'Doet een golf aan Turkse werknemers de ogen van onze Europese leiders opengaan?'

“Voor de N-VA blijft het cruciaal dat je eerst moet bijdragen vooraleer je sociale rechten kan opnemen.” Kamerlid Jan Spooren dringt er bij de federale minister van Werk op aan om op Europees niveau het Belgische standpunt te verdedigen dat er eerst minstens drie maanden moet worden gewerkt in een land alvorens iemand aanspraak kan maken op een werkloosheidsuitkering. “Dit is fundamenteel voor de stabiliteit van onze Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid , en socialezekerheidstoerisme hoort niet thuis in het sociale Europa dat wij voor ogen hebben”, zegt Jan Spooren.

Bedreiging voor sociale zekerheid

De Europese Unie stelt voor om werkloosheidssteun mogelijk te maken na één maand werken in België. Sommigen willen dat zelfs terugbrengen tot één dag werken. Bovendien wordt overwogen om toe te laten om die uitkeringen vervolgens voor zes maanden of zelfs voor onbepaalde duur te laten meenemen naar het land van herkomst. Problematisch, oordeelt Kamerlid Spooren. “België is de enige lidstaat in de EU waar de werkloosheidsuitkeringen onbeperkt zijn in tijd, en waar dus de vlotte toegang en onbeperkte export van werkloosheidsuitkeringen van en naar het buitenland een ernstige bedreiging vormen voor het financiële en maatschappelijke draagvlak van onze Sociale Zekerheid”, aldus Jan Spooren.

Moeilijk te controleren

De vrees voor socialzekerheidstoerisme is reëel. “Dan krijg je de situatie dat men hier één maand komt werken, beroep doet op Belgische uitkering, vertrekt, en dan die Belgische uitkering onbeperkt behoudt. De VDAB De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) is een Vlaamse overheidsdienst die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samenbrengt, bemiddelt voor werkzoekenden en hen naar werk begeleidt via een traject op maat. In het kader van de zesde staatshervorming werd ook de controle en sanctionering van werkzoekenden, een vroegere RVA-bevoegdheid, in 2016 een taak van de VDAB. De Waalse tegenhanger van de VDAB is Forem en de Brusselse Actiris. VDAB zal hen immers heel moeilijk of zelfs niet kunnen controleren. Het is immers aan de lidstaat van herkomst om de werkzoekende op te volgen, waardoor we de plichten die tegenover de rechten staan niet kunnen waarborgen”, besluit Jan Spooren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is