De N-VA-stempel op het Vlaams regeerakkoord

Jan Jambon en Bart De Wever

Het regeerakkoord dat Jan Jambon voorstelde draagt een duidelijke N-VA-stempel. Ons verhaal van rechten en plichten loopt als een rode draad door domeinen zoals werk, onderwijs en Inburgering Vlaanderen voert een inburgeringsbeleid. Dat is een begeleide en doelgericht gestuurde vorm van maatschappelijke integratie van mensen van vreemde afkomst. Bedoeling is de nieuwkomers een volwaardige plaats te geven in de samenleving door insluiting in plaats van uitsluiting. De inburgering, met onder meer taallessen en inburgeringscursussen, werd concreet door de deelname van de N-VA aan de Vlaamse regering sinds 2004 en de aanstelling van een minister van Inburgering. inburgering . Onze ambitie is vooruitgang voor elke Vlaming in de volgende vijf jaar. We zetten de belangrijkste punten voor u op een rijtje.

Voor een ambitieus Vlaanderen

Een jobbonus voor lage lonen
Een jobbonus voor lage lonen

Via de jobbonus zal de Vlaamse Regering het verschil tussen werken en niet-werken groter maken. Daarvoor trekt ze 350 miljoen euro per jaar uit. Dat levert werkenden met een laag inkomen, afhankelijk van de hoogte van hun inkomen, een voordeel op dat enkele honderden euro’s bedraagt. Wie bijvoorbeeld onder de 1.700 euro bruto zit, kan rekenen op minstens 600 euro per jaar.

120.000 extra jobs
120.000 extra jobs

De Vlaamse Regering wil de volgende jaren 120.000 Vlamingen extra aan een job helpen. Daarmee wil Vlaanderen zijn Werkzaamheidsgraad Stemt overeen met het gedeelte van de bevolking dat werkt binnen de bevolkingsgroep op beroepsactieve leeftijd, bijvoorbeeld de 20- tot 64-jarigen. werkzaamheidsgraad opkrikken van 75 naar 80 procent. Op die manier sluit ons land opnieuw aan bij de top van Europa.

We investeren fors en verstandig
We investeren fors en verstandig

De Vlaamse Regering zal fors investeren. Concreet plant ze investeringen in onder meer duurzame en ecologische schoolgebouwen, in sociale woningen, in mobiliteit, in jeugdhulp en in geestelijke gezondheidszorg. Kortom, investeren in een ambitieus Vlaanderen waarin iedereen meekan.

Gemeenschapsdienst voor leefloners
Gemeenschapsdienst voor leefloners

Wie binnen de twee jaar niet aan de slag geraakt, kan verplicht worden ingezet in gemeenschapsdienst. Daardoor halen we mensen uit hun maatschappelijk isolement en dat past steeds in een traject naar werk, waarbij de vaardigheden van de werkzoekende worden versterkt.

Voor een warm en sociaal Vlaanderen

Extra plaatsen in de kinderopvang
Extra plaatsen in de kinderopvang

We zorgen ook voor extra plaatsen en meer flexibiliteit in de kinderopvang, De betaalbaarheid en leefbaarheid van de kinderopvang staat voorop. Daardoor zullen Vlamingen werk en gezin beter kunnen combineren.

Strengere toegang tot sociale voordelen voor nieuwkomers
Strengere toegang tot sociale voordelen voor nieuwkomers

De toegang tot ons sociaal systeem wordt beperkt. Nieuwkomers moeten eerst bijdragen aan het systeem voor ze de voordelen van de Vlaamse sociale bescherming kunnen genieten. Wie aanspraak wil maken op een zorgbudget moet voortaan tien jaar wettelijk en legaal en vijf jaar ononderbroken in Vlaanderen verblijven. Asielzoekers krijgen bij erkenning geen retroactieve kinderbijslag meer.

Wachtlijsten in de zorg verkleinen
Wachtlijsten in de zorg verkleinen

Voor de ondersteuning van kwetsbaren maakt de Vlaamse Regering de nodige budgetten vrij. Deze gaan bij voorkeur naar de mensen zelf in plaats van de structuren. Voor mensen met een handicap dringen we de wachtlijsten zo snel mogelijk terug. Maar we investeren ook verder in jeugdhulp, in geestelijke gezondheidszorg en in kwaliteitsvolle en betaalbare thuis- en residentiële zorg voor onze ouderen. Sociaal ondernemerschap kan helpen om de wachtlijsten in te korten.

Strikte controle op de rusthuisprijzen
Strikte controle op de rusthuisprijzen

Er komt een nieuw zorgbudget voor ouderen die moeite hebben om de rusthuisfactuur te betalen, we voorzien meer personeel per rusthuisbed en we verstrengen de controle op de dagprijzen.

Voor een Vlaams onderwijs van wereldniveau

We scherpen de eindtermen aan
We scherpen de eindtermen aan

We blijven werken aan de opwaardering van het aspect kennis, naast vaardigheden, attitudes en persoonlijkheidsvorming. We introduceren gestandaardiseerde net- en koepeloverschrijdende proeven en aangescherpte eindtermen.

We schaffen het M-decreet af
We schaffen het M-decreet af

Onze kinderen moeten de juiste begeleiding krijgen: de juiste plaats in de juiste school met de juiste omkadering. Het M-decreet schaffen we af en vervangen we door een echt begeleidingsdecreet voor kinderen met zorgnoden én hun leerkrachten. Daarmee geven we een pragmatische en realistische invulling aan de begeleiding van kinderen met zorgnoden: gewoon onderwijs indien mogelijk, buitengewoon onderwijs indien nodig.

Minder planlast, meer middelen en meer respect
Minder planlast, meer middelen en meer respect

Het lerarentekort beantwoorden we o.a. door het lerarenberoep opnieuw aantrekkelijk te maken. Leerkrachten moeten de status krijgen die ze verdienen. We streven naar maximale planlastvermindering en stappen af van de cultuur om alles te rapporteren. Door het beter honoreren van anciënniteit voor nieuwe zij-instromers, willen we meer nieuwe leerkrachten aantrekken én behouden. We herstellen het respect voor de leerkracht, voor de klassenraad en de directie. De lerarenopleiding wordt opgewaardeerd.

Verplicht taalintegratietraject Nederlands
Verplicht taalintegratietraject Nederlands

Kwaliteitsvol onderwijs is de sleutel, inclusief de beheersing van een rijke Nederlandse taal. Kinderen die een taalachterstand hebben, laten we een taalintegratietraject volgen met desgevallend ook een taalbadklas of een volwaardig alternatief zodat we leerachterstand en schooluitval vermijden en kinderen dus echt gelijke kansen geven. Maar evengoed zetten we in op de kennis van de moderne vreemde talen als troef.

Voor een krachtig Vlaams inburgeringsbeleid

Verplichte burgerschapstest
Meer inspanningen van nieuwkomers

We vragen meer inspanningen aan wie toetreedt tot onze samenleving. De lat wordt voor nieuwkomers hoger gelegd inzake de kennis van het Nederlands, onze gedeelde normen en waarden en het actief deelnemen aan onze samenleving. We vragen hen om een Vlaamse participatieverklaring te ondertekenen en stappen af van het gratis inburgeringsbeleid. Inburgeraars zullen een financiële bijdrage moeten betalen wanneer ze in een inburgeringstraject stappen. Nieuwkomers die succesvol inburgeren, krijgen alle kansen in onze samenleving. Iedereen heeft gelijke rechten, maar ook gelijke plichten.

Voor een complexloos Vlaanderen

De Vlaamse overheid wordt neutraal
De Vlaamse overheid wordt neutraal

Bij de Vlaamse overheid moeten veel mensen met veel verschillende visies kunnen werken. Maar de uiterlijke tekenen van die persoonlijke overtuiging kunnen niet worden getoond. Uiterlijke symbolen van levensbeschouwelijke, religieuze, politieke of andere overtuigingen worden daarom bij rechtstreeks klantencontact niet gedragen. Lokale besturen behouden wel hun vrijheid om de neutraliteit van hun dienstverlening vorm te geven. Ook in het onderwijs waarborgen we de neutraliteit. In het Provinciaal en het Gemeenschapsonderwijs zorgen we voor de levensbeschouwelijke neutraliteit voor leerkrachten en leerlingen. Voor het vrij onderwijs en dat van de steden en gemeenten geldt de autonomie.

Een Vlaamse natie
Een Vlaamse natie

Een gedeelde samenleving is maar mogelijk als onze jonge generaties beseffen vanwaar we komen. Het is essentieel dat we de Vlaamse identiteit complexloos kunnen beleven, onder meer via gedeelde symbolen. Tegen die achtergrond vragen we aan een groep onafhankelijke experts om op wetenschappelijke basis een Canon van Vlaanderen op te stellen. Het gaat om een lijst van ankerpunten uit onze Vlaamse cultuur, geschiedenis en wetenschappen, die zowel in het onderwijs als in het kader van inburgeringstrajecten ter ondersteuning gebruikt worden. We kijken ook uit naar een museum dat onze Vlaamse geschiedenis en cultuur voor het brede publiek ontsluit. Ook de VRT draagt bij aan de Vlaamse identiteit.

Voor een ambitieus en realistisch klimaatbeleid

Realistische maatregelen voor het klimaat
Realistische maatregelen voor het klimaat

Voor het klimaat gaan we uit van ambitieuze en realistische doelstellingen. We streven naar een vermindering van minstens 80% van de uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen tegen 2050. We hebben in Vlaanderen voldoende ondernemerschap, creativiteit, kennis en expertise in huis om die klus te klaren. We trekken daarbij voluit de kaart van de energie-efficiëntie en verdubbelen wind- en zonne-energie tegen 2030.

10.000 ha extra bos
10.000 ha extra bos

Tegen 2030 moet er 10.000 hectare bos bijkomen. Daarenboven moet er 20.000 bijkomende hectare natuur onder effectief natuurbeheer komen. Vlaanderen zal dus groener worden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is