Björn Anseeuw wil meer mensen aan het werk om sociale zekerheid betaalbaar te houden

Door Björn Anseeuw op 17 augustus 2020, over deze onderwerpen: Werken, Werk zoeken en werkloosheid, Activering, Armoede, Uitkeringen
Björn Anseeuw

“De huidige situatie is ronduit asociaal. De vele inactieven hebben niet alleen een laag inkomen, maar zorgen ook voor een dure Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid .” Kamerlid Björn Anseeuw reageert op een arbeidsmarktstudie naar 20 OESO De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), opgericht in 1961 als uitvloeisel van het Marshallplan, is een samenwerkingsverband van 34 landen om sociaal en economisch beleid te bestuderen en te coördineren. De aangesloten landen proberen hun gezamenlijke problemen op te lossen en hun internationaal beleid onderling af te stemmen. Om vergelijkende analyses te doen, verzamelt de organisatie ook statistische informatie. Die OESO-analyses zijn voor de N-VA een waardevolle basis om het beleid aan af te toetsen of het zelf mee vorm te geven. OESO -landen. Daaruit blijkt dat België een dramatisch hoog aantal inactieve niet-werkzoekenden telt. “We zitten in dezelfde categorie als Italië en Griekenland.”

Zelfde categorie als Griekenland en Italië

Een recente studie, die de situatie op de arbeidsmarkt in twintig OESO-landen vergelijkt, komt tot de conclusie dat het aantal inactieve niet-werkzoekenden tussen de leeftijd van 25 en 64 jaar in weinig landen zo hoog ligt als in België. In 2019 telde dit land binnen die leeftijdscategorie zo’n 216.000 werkloze werkzoekenden, tegenover zo’n 1,4 miljoen inactieve niet-werkzoekenden. “We zitten in dezelfde categorie als Italië en Griekenland, en dan gaat het nog om cijfers van 2019. De coronacrisis zal de situatie in België zeker niet verbeterd hebben”, zegt Anseeuw.

Sociale zekerheid betaalbaar houden

Het N-VA-Kamerlid noemt de huidige situatie problematisch en asociaal. “Uit eerdere cijfers van de OESO bleek al dat, op Frankrijk na, geen enkel OESO-land zo’n groot deel van haar Bbp Het bruto binnenlands product (bbp) omvat de totale productie van goederen en diensten binnen een land, zowel van bedrijven als van de overheid. De term wordt meestal gebruikt als maatstaf voor de welvaart van een land. Vandaar dat de N-VA de evolutie van het Belgische bbp nauw in de gaten houdt. Dat de Belgische staatsschuld al jaren flirt met de grens van 100 procent van het bbp en die zelfs regelmatig overschrijdt, vindt de N-VA zorgwekkend. Het legt immers een zware hypotheek op onze welvaart. bbp spendeert aan sociale zekerheid als België. Een dure sociale zekerheid legt een zware Belastingdruk De mate waarin de belastingheffingen drukken op het besteedbaar inkomen. belastingdruk op onze werknemers en bedrijven, en staat zo nieuwe jobcreatie in de weg. Om onze sociale zekerheid betaalbaar te houden hebben we nood aan een voldoende hoge werkzaamheidsgraad”, aldus Björn Anseeuw.

Kans op werk vergroten

Werk is de meest duurzame oplossing voor armoede, weet Anseeuw. “Maar onze huidige regelgeving en arbeidsmarkt duwen mensen vaak in de inactiviteit, en zijn te rigide om tewerkstelling op maat van de specifieke noden van inactieven mogelijk te maken.” De N-VA wil met ‘arbeidsintegratiejobs’ langdurig zieken en personen met een handicap de kans geven om werk op maat uit te voeren, zonder te moeten vrezen voor verlies van hun uitkering. Ze wil ook de werkloosheidsuitkering hervormen en beperken in de tijd en is vragende partij om het SWT-stelsel te laten uitdoven.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is