79 procent van het Vlaamse bedrijfsafval krijgt vandaag een tweede leven via hergebruik, recyclage of compostering. Fraaie cijfers, maar om de circulaire economie nog een stap dichter bij te brengen willen Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir en de OVAM het restafval van bedrijven nog meer doen dalen. Geen onhaalbare ambitie, want er zit nog steeds veel recycleerbaar afval in het bedrijfsrestafval.

“Uit sorteeranalyses blijkt dat gemiddeld 44 procent van bedrijfsrestafval in de afzetcontainers en 29 procent van bedrijfsrestafval in de rolcontainers nog selectief ingezameld zou kunnen worden. Het overgrote deel van dat afval is prima recycleerbaar”, zegt Zuhal Demir.

Minister Demir schakelt nu de afvalinzamelaars in voor een selectievere ophaling. “Afvalinzamelaars waken voortaan mee over de inhoud van de restafvalcontainer bij hun klanten en mogen ze ook ongesorteerd bedrijfsafval weigeren.” De regels gaan in vanaf 1 september.

Sorteerfouten in het vizier 

Het Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) verduidelijkt welke informatie afvalinzamelaars hun klanten moeten geven over afval correct sorteren aan de bron. De inzamelaar moet vandaag al zijn klant actief informeren over de verplicht selectief te houden stromen, onder meer door in het contract voor de inzameling van restafval duidelijk te vermelden welke afvalstromen nooit in het restafval terecht mogen komen.

Inzamelaars zijn voortaan ook verplicht om het restafval van hun klanten visueel te controleren op sorteerfouten. VLAREMA bepaalt expliciet hoe dat moet gebeuren. Bij ophaalrondes met rolcontainers, bijvoorbeeld, moet bij de klant ter plekke het deksel altijd worden gelicht om de inhoud van de container te controleren. Bij individuele inzameling met een afzetcontainer moet de container op een vergunde site worden leeggekiept voor controle.

Als een inzamelaar vaststelt dat het afval onvoldoende is gesorteerd, moet hij of zij dat registreren als een non-conformiteit en de klant van de sorteerfouten op de hoogte brengen. Lokale en gewestelijke handhavers kunnen aan de hand van de registers gerichter inspecties doen. Afvalstoffenproducenten met veel non-conformiteiten, zullen voortaan gericht gecontroleerd worden.

Afvalinzamelaars mogen onvoldoende gesorteerd restafval laten staan

Afvalinzamelaars mogen ook meteen weigeren om restafval van hun klant mee te nemen, als het teveel verplicht te sorteren materiaal bevat. Als ze gevaarlijk afval opmerken, móeten ze dit zelfs weigeren. In andere gevallen kan de inzamelaar het afval wel meenemen, maar moet hij nog andere acties ondernemen. Zo zal hij in bepaalde situaties de non-conformiteit actief doorgeven via een centraal systeem van de overheid. Soms zal de inzamelaar het afval (tegen betaling) ook verder nasorteren om zoveel mogelijk van het recycleerbaar materiaal er alsnog uit te halen. Ook als de inzamelaar nasorteert, blijft de klant steeds in overtreding met de wet door het afval niet te sorteren aan de bron. Eens in het restafval beland, zijn heel wat materialen namelijk te vervuild geraakt om nog te recycleren.

Vlaanderen moet systemen blijven verbeteren

“Vlaanderen is koploper in de circulaire economie. Op Europees niveau kijkt men ook naar Vlaanderen. Maar dat wil zeggen dat we onze systemen ook continu moeten verbeteren. Met deze nieuwe regelgeving zetten we stappen vooruit om het restafval van bedrijven verder te doen dalen”, besluit Demir.