Feit of fictie

In de stijging van de koopkracht met +1,2% in 2018 en +2,1% in 2019 is de index ‘inbegrepen’.

Marc Leemans, de voorzitter van de christelijke vakbond ACV, kreeg zondag in de Zevende Dag een vraag over de stijging van de koopkracht. Volgens het Federaal Planbureau Het Federaal Planbureau (FPB) is een Belgische instelling van openbaar nut. Het Planbureau maakt studies en vooruitzichten over sociaal-economische en ecologische beleidsvraagstukken.  Het stelt zijn wetenschappelijke deskundigheid ter beschikking van de regering, het parlement, de sociale partners en nationale en internationale instellingen.  Planbureau (7/02/2019) steeg de koopkracht met 1,2 procent in 2018. Voor 2019 verwacht men een stijging van 2,1 procent. “Die 1,2 procent is index inbegrepen”, sprak Leemans ietwat warrig. Met een wat vreemde vergelijking leek hij zelfs te suggereren dat de mensen er geld bij inschoten. “Dit nu voorstellen alsof de mensen erop vooruitgaan, is helemaal niet waar”, zei Marc Leemans.

Incorrect
over deze onderwerpen: 
Economie

Fout, want de stijging van de koopkracht komt bovenop de indexering.

Die 1,2 procent in 2018 en de verwachte 2,1 procent in 2019 zijn de reële toename van het beschikbaar inkomen van de particulieren, zoals berekend door het Planbureau Het Federaal Planbureau (FPB) is een Belgische instelling van openbaar nut. Het Planbureau maakt studies en vooruitzichten over sociaal-economische en ecologische beleidsvraagstukken.  Het stelt zijn wetenschappelijke deskundigheid ter beschikking van de regering, het parlement, de sociale partners en nationale en internationale instellingen.  Planbureau . Deze stijgingen komen dus bovenop de stijging van de levensduurte, die in België automatisch wordt doorgerekend via een indexering van de lonen en uitkeringen.

De reële netto koopkracht is dus gestegen en zal nog stijgen, onder meer dankzij de Taxshift Van een 'taxshift' of belastingverschuiving is sprake als je een nieuwe belasting invoert of een bestaande verhoogt om een andere belasting te verminderen of te schrappen. De N-VA is voorstander van een verschuiving van de lasten op arbeid naar die op consumptie of milieuvervuiling bijvoorbeeld, maar niet van een belasting die de totale belastingdruk nog doet toenemen. taxshift van voormalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt.

Kortom, de mensen zijn er wel degelijk op vooruitgegaan in 2018 en in 2019 zullen ze er opnieuw op vooruitgaan.

De uitleg van Marc Leemans van het ACV is dus onjuist en misleidend.

Is het pensioen met punten een tombola zonder zekerheid?

Het pensioen met punten is geen tombola

“Het pensioen met punten is een tombola: het pensioenbedrag wordt de inzet van 1 grote loterij.” Zo staat het in de pensioenkrant die de drie grote vakbonden onder hun leden verspreidden in de aanloop naar de betoging op 16 mei tegen de pensioenhervormingen van de federale regering. Doordat de regering de waarde van een punt elk jaar kan aanpassen, weten werknemers niet hoeveel pensioen ze zullen hebben, noch hoe lang ze uiteindelijk zullen moeten werken. Volgens de vakbonden leidt dat tot onzekerheid bij de werknemers. De vakbonden noemen het pensioen met punten een verknipte manier om iedereen langer te doen werken voor een lager pensioen.

Incorrect
Gevonden in
De Pensioenkrant
over deze onderwerpen: 
Het middenveld, Pensioenen

Het puntensysteem maakt de pensioenen rechtvaardiger en doorzichtiger

“Het pensioen met punten moet de pensioenen rechtvaardiger en doorzichtiger maken. Het puntenpensioen een verdoken besparing noemen, is onzin.” Dat zeggen de experts van de Academische Pensioenraad in hun jongste rapport.

Uit een simulatie voor mensen die in 2001 met pensioen gingen, blijkt dat er winnaars en verliezers zijn. Voor de meesten verandert er bijzonder weinig. De hoge lonen verliezen een beetje. Maar de opvallende winnaars van het pensioen met punten zijn de vrouwen en de laaggeschoolden. Zij zouden in het nieuwe systeem minstens 59 euro per maand meer ontvangen.

Zoals door de experts gezegd, heeft het puntensysteem het voordeel van de transparantie: op elk ogenblik weet je hoeveel punten je hebt verzameld en hoeveel punten je wint of verliest door een jaar meer of minder te werken.

Bovendien is het pensioen met punten welvaartvast. De waarde van een punt wordt immers pas bepaald op het einde van de carrière en dat op basis van de levensduurte van dat moment. Met andere woorden: het pensioen volgt de evolutie van de lonen. De levensstandaard van gepensioneerden uit de middenklasse zal dus niet verder uitgehold worden.

Dalen de loonkosten minder dan de regering beweert?

Portemonne met geld

“De Taxshift Van een 'taxshift' of belastingverschuiving is sprake als je een nieuwe belasting invoert of een bestaande verhoogt om een andere belasting te verminderen of te schrappen. De N-VA is voorstander van een verschuiving van de lasten op arbeid naar die op consumptie of milieuvervuiling bijvoorbeeld, maar niet van een belasting die de totale belastingdruk nog doet toenemen. taxshift doet de loonkosten minder dalen dan de federale regering doet uitschijnen”, schrijft De Standaard. De krant citeert Acerta-directeur Dirk Wijns, die erop wijst dat de verminderde loonkosten deels worden weggevlakt door de afbouw van andere lastenverlagingen. “Er is zeker een extra lastenverlaging bijgekomen, maar minder groot dan gedacht,” zegt Wijns in het artikel.
De Standaard verwijst ook naar berekeningen van Acerta, waaruit blijkt dat “de sociale werkgeversbijdragen eigenlijk ook zonder taxshift al lager waren dan het officiële tarief van 30 procent”. 
Werkgeversorganisatie VBO Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) of Fédération des Entreprises de Belgique (FEB) is een overkoepelende organisatie van Belgische werkgevers uit verschillende bedrijfstakken. Het VBO vertegenwoordigt meer dan 30.000 ondernemingen en is daarmee één van de belangrijkste gesprekspartners in het sociaal overleg in België. VBO beklemtoont bij monde van directeur-generaal Bart Buysse echter dat de bedrijven erop vooruitgaan met de lagere en transparantere loonlasten.
Tot slot merkt De Standaard nog op dat de taxshift niet geldt voor werkgevers uit gesubsidieerde sectoren, zoals de ziekenhuizen.

 

Incorrect
over deze onderwerpen: 
Belastingen, Financiën

De taxshift zorgt voor lagere en heldere loonkosten, zoals de regering altijd gezegd heeft

De sociale lasten dalen naar 25 procent. De lage lonen krijgen zelfs een extra lastenverlaging. Voor de werkgevers daalt de loonkost. Bovendien krijgen ze meer transparantie met het uniforme tarief, wat vooral buitenlandse bedrijven helpt. Ook de werknemer wint. Met een hoger nettoloon wordt werken weer wat lonender.

Overigens heeft de regering nooit beweerd dat de verlaging van het basistarief gelijkstaat aan een evenredige daling van de loonkost. Enkele bijzondere lastenverlagingen uit het verleden worden omgezet in de verlaging van het nieuwe basistarief.

Tot slot klopt het niet dat werkgevers uit de zorgsector uit de boot vallen. Ook al ligt de focus op de commerciële private sector, toch geniet ook de social profit van een extra lastenverlaging van 477 miljoen euro.