Europees beleid

De bevoegdheden van de Europese Unie moeten beter worden afgebakend. We moeten ons durven afvragen of alles wat de EU doet wel nodig is en of bepaalde initiatieven niet beter aan de lidstaten worden overgelaten. 

Soms volstaat het dat de EU een aantal basisregels vastlegt. De lidstaten krijgen dan de vrijheid om binnen die grenzen eigen keuzes te maken. Denk aan asiel en migratie, energie en het economisch bestuur.

In elk geval wordt de Europese Unie het best bevoegd voor alles wat op Europees niveau efficiënter kan geregeld worden dan op het niveau van de lidstaten. De spelregels rond de euro, defensie en het buitenlands beleid horen in dat lijstje thuis. In haar buitenlands beleid moet Europa haar grote invloed gebruiken om ook elders in de wereld op te komen voor mensenrechten en de democratische basiswaarden. 

Belastingen en Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid blijven beter in handen van de lidstaten zelf. Zo kunnen de democratisch aangestelde regeringen zelf een aangepast beleid voeren in de lidstaten. 

 

Europees beleid